transmit

 1. K1DHL
 2. W4DSG
 3. KE7RUX
 4. K8MFK
 5. PY2RAF
 6. KR4LNX
 7. N4MU
 8. K5WEL
 9. K9BPS
 10. KE8EAS
 11. VK5JH
 12. VK3TV
 13. M0KPP
 14. KJ7DX