ad: k1jek

echolink

 1. W8LPN
 2. M6YWY
 3. W3PAX
 4. AD8CJ
 5. W4RRN
 6. W4RRN
 7. W4RRN
 8. WB9VPG
 9. KE8BSM
 10. VK6FLAB
 11. KC2MPG
 12. K5CLM
 13. AG4YL
 14. N1DAY
 15. KE0CPH
 16. KF6OJE
 17. KE7GGV
 18. KG7WVK
 19. N9PCT