2meter

 1. KO4TUI
 2. KE7RUX
 3. AB1YW
 4. W0QGS
 5. W0QGS
 6. W0QGS
 7. NE3R
 8. KC3ECJ
 9. KE7RUX
 10. KE7RUX
 11. KD9AYE